Signalen AB Helproffs på begagnade bildelar!

 Garantivillkor

Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leverans.
 
Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under
garantitiden vid uppvisande av köpehandling (enligt bilaga 1).
 Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen beror på:
 
 - att bilen inte skötts enligt föreskrifter i servicehäfte eller liknande dokumentation,
bl.a att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka.
 
 - att bilen ombyggts eller ändrats, t.ex trimning.
 
 - att bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats.
 
 - att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
 - att bilen vanvårdats
 - att reparation och montering utförts på ett felaktigt sätt
 - att bilen genomgått en förändring eller att reservdel som inte är avsett för fordonet har monterats.
 
 - att bilen omfattas av körförbud eller är avställd.
 
 - skador som uppkommit till följd av icke eller felaktig utförd service/reparationsarbeten hos
verkstäder som ej har tillgång till märkesinformation gällande teknisk data och monterings
anvisningar eller inte inhämtat dem.
 
Säljaren ansvarar ej heller för sådant som beror på krig, inre oroligheter, jordbävning
eller andra fall av force majeure.
 
Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.
 
Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.
 
Köparen är skyldig att informera sig om vilken garanti som gäller för den inköpta produkten.
Garantiomfattning framgår av säljdokumentet med beteckningarna A, B, C.
Tydligare förklaring finns på säljföretagets hemsida.
 
Köparen är skyldig att styrka mätarställning på bilen vid montering av delen samt vid inträffad
skada om säljaren kräver dettta.
Bil 1 Garantitider.
 
Bil 2 Förtydligande krav beträffande motor, växellådor och övriga transmissionsdelar.
Bil 2. Förtydligande krav beträffande motorer, växellådor och övriga transmissionsdelar
 
Garantin gäller under förutsättning att:
Motor
Vid montering motor:
Nytt oljefilter, fyll på motorolja den typ som tillverkaren rekommenderar.
Kontroll samt byte av kamrem vid behov
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning
Kontrollera kylare, läckage.
Byt termostat vid behov
Att notera
Garantin omfattar motorkroppen inkl vevaxel och topplock.
Ingen kringutrustning ingår såsom spjällhus, pumpar elhärvor etc.
Växellåda / Automatlåda
Vid montering av växellåda
Fyll på växellådsolja den tillverkaren rekommenderar. Kontrollera växelreglage.
Montera nya tätningar tex vid drivaxlar
Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej
Detta skall kunna domkumenteras vid reklamationsutredning
Provkör växellådan noga. Kontrollera att växellägen, synkning.
Rengör oljekylare.
Felavvikelser måste rapporteras till leveranstören.
Att notera:
Garantin omfattar inte inre drivknutar.
Övriga transmissionsdelar typ drivaxlar, bakväxlar, hjulnav.
Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt)
Kontrollera tätningar, lager etc före montering.
Som fel betraktas inte:
 - de intrimnings eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med reservdelsmonteringen
 
 - normal förslitning.

 - fel programmering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs av
   styrning via styrdon eller annan styrande komponent.
 
 
 
Garantibehandling
Om köparen vill påtala fel skall säljaren underrättas om detta inom skälig tid, normalt 14 dagar,
efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.
Reklamation måste alltid anmälas till företaget innan eventuell åtgärd påbörjas.
Anmälan sker per telefon, e-mail, brev, genom ifylld garantianmälan eller vi anvisad portal på nätet.
Säljföretaget beordrar i varje enskilt fall vilken åtgärd som är aktuell.
Utbytesdel skickas fraktfritt tillsammans med godkänd reklamation samt returfraktsedel.
Reklamerade delen återsänds tillsammans med ifyllt formulär till leverantören.
Utbytesdelen faktureras och krediteras efter godkänd reklamation.
Efter garantibedömning krediteras reklamerad del tillsammans med ev övriga avtalade kostnader
efter den garantiklassning som delen har.
Ersättning för i och urmontering (gäller garantidelar A) utgår efter gällande fabrikants eller likvärdigt
tidsverk för arbetsmoment eller efter godkänd skriftlig överenskommelse med säljföretaget.
Timkostnad enligt debitering Cabas eller om annan överenskommelse träffats.
Generellt gäller dock högst 850:--/tim.
Returgods utan handlingar behandlas ej
Kreditering av reklamerad del sker inom skälig tid efter att företaget erhållit delen för garanti
bedömning.
Säljföretaget kommer att behandla din reklamationsanmälan på ett professionellt och snabbt sätt
med utgångsläge från den inkomna informationen samt efter de garantivillkor som gäller för
aktuell produkt.
Säljföretaget har rätt att erbjuda, men är inte skyldig, att skaffa en likvärdig ersättningsdel.
Garantin följer köparen.
Om skiljaktighet uppstår beträffande garantiskada får parterna enas om utsedd 3:e parts fackman
för bedömning av ärendet.
Båda parter har skyldighet att acceptera den opartiska bedömningen som framkommit.
 

 

© Signalen AB, Västra Oknebäcksvägen 7, 383 25 Mönsterås Email: info@signalenab.se, Vxl: 0499-490 00, Fax: 0499-490 40